Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.hyzop.pl.

§ 1

Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu Sklepu stanowią w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104),
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).
 5. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Nr poz. 827).

§ 2

Słownik

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.hyzop.pl, prowadzony oraz będący własnością Sprzedawcy.
 2. SprzedawcaGospodarstwo Ogrodnicze Hyzop z siedzibą Kopaniny 5, 28-366 Małogoszcz.
 3. Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienia w Sklepie.
 4. Konsument – osoba fizyczna składająca Zamówienia w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 5. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sklep, w szczególności roślinność.
 6. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 7. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
 8. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu Danych w prowadząca do założenia Konta.
 9. Konto – indywidualne konto Zamawiającego, za pośrednictwem którego może on złożyć Zamówienie.

10. Dane – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

11. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

12. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.

13. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

§ 3

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§ 4

Złożenie Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia może odbyć się:

a) za pośrednictwem Konta,

b) poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia na stronie Sklepu bez dokonywania Rejestracji,

c) telefonicznie,

d) drogą mailową,

e) drogą listowną.

 1. Złożenie Zamówienia w sposób określony w ust. 1 pkt a - b powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 2. Złożenie Zamówienia w sposób określony w ust. 1 pkt c jest możliwe w godzinach 8:00 – 16:00, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu: 41 333 90 90 lub
  513 133 100.
 3. Złożenie Zamówienia w sposób określony w ust. 1 pkt d odbywa się poprzez przesłanie go na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@hyzop.pl.
 4. Złożenie Zamówienia w sposób określony w ust. 1 pkt e odbywa się poprzez wypełnienie wydawanego przez Sprzedawcę blankietu Karty Zakupów i odesłanie go Sprzedawcy drogą pocztową.
 5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru Towaru, jego ilości, sposobu odbioru oraz formy Płatności.
 6. Wiążąca Sprzedawcę i Zamawiającego jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
 7. W przypadku składania Zamówienia w trybie określonym w ust. 1 pkt b - e Zamawiający podaje następujące Dane:

a) imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców – nazwę firmy,

b) adres,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail (nie dotyczy Zamówień składanych w trybie ust. 1 pkt e),

e) nr NIP – w przypadku przedsiębiorców.

 1. Zamawiający zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 2. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz Cenę Towaru, i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 3. Podczas składania Zamówienia w sposób określony w ust. 1 c – e Zamawiający podaje numer katalogowy Towaru, którego kupna chce dokonać. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki Zamawiającego wynikające z podania niewłaściwych numerów katalogowych.
 4. Poprzez przesłanie Sprzedawcy prawidłowo złożonego Zamówienia (§ 4 ust. 1) dochodzi do zawarcia pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą umowy kupna sprzedaży Towaru, zgodnie z którą Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu Towar, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za niego Cenę oraz wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia w trybie określony w ust. 1 pkt a, b, d Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację zwrotną potwierdzającą jego dokonanie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone z podaniem błędnych Danych, w szczególności adresem, adresem e-mail, numerem telefonu.
 7. Byliny oraz trawy oferowane w Sklepie są najczęściej sadzonkami rocznymi lub dwuletnimi. Drzewa i krzewy oferowane w Sklepie są najczęściej sadzonkami dwu lub trzyletnimi.
 8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronie Sklepu przedstawiają rośliny dojrzałe, w pełni rozkwitu i są fotografiami przykładowymi, toteż mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru. Rzeczywisty wygląd Towaru zmienia się wraz z upływem pór roku i jest wynikiem naturalnego rozwoju rośliny.
 9. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronie Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność barw pomiędzy rzeczywistym wyglądem Towaru a obrazem z komputera.
 10. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia przez niego Zamówienia, co może mieć wpływ na jego realizację.
 11. W przypadku braku zamówionego Towaru w Sklepie i niemożności zdobycia go na czas realizacji określony w Zamówieniu, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego.
 12. W przypadku określonym w ust. 18 powyżej Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń względem Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

§ 5

Konto

 1. Aby założyć Konto, należy dokonać Rejestracji.
 2. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.
 3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym: http://www.hyzop.pl
 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta.
 5. Dokonując Rejestracji Zamawiający podaje:

a) adres e-mail,

b) hasło.

 1. Po dokonaniu Rejestracji Zamawiający otrzymuje na podany adres e-mail link aktywacyjny, którego kliknięcie skutkuje aktywacją Konta.
 2. Aby posiadać możliwość składania Zamówień poprzez Konto, Zamawiający wypełnia w profilu Konta Dane, o których mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu. Postanowienie § 4 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
 3. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

a) składanie Zamówień,

b) korzystanie z przechowalni,

c) przeglądanie historii Zamówień,

d) monitorowanie statusu wysyłki.

 1. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury swojego przedsiębiorstwa.

§ 6

Płatności oraz wysyłka

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.
 2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

a) przelew zwykły,

b) płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa),

c) przelew poprzez system płatności internetowych.

 1. W przypadku wyboru przelewu poprzez system płatności internetowych, Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu płatności internetowych poprzez kliknięcie ikony „Opłać zamówienie”.
 2. W przypadku Płatności, o której mowa w ust. 2 pkt a, c, realizacja Zamówienia odbywa się po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
 3. Dniem otrzymania wpłaty jest dzień uznania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży.
 5. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Wysyłka Towarów odbywa się w dni robocze od poniedziałku do czwartku i realizowana jest w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę lub w wypadku płatności przy odbiorze w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany z Zamówieniu.
 8. Po otrzymaniu Towaru Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń dotyczących stanu opakowania, Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiającemu nie przysługuje prawo otwierania przesyłki przed potwierdzeniem wydania Towaru przez dostawcę lub też uzależniania potwierdzenia wydania paczki od możliwości jej wcześniejszego otwarcia.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób określony w § 7 niniejszego Regulaminu.
 10. Ze względu na szczególne właściwości Towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu, nieodebranie przesyłki przez Zamawiającego nie zwalnia go od uiszczenia Ceny oraz Kosztów dostawy. Wysłanie Towaru zgodnie z treścią złożonego Zamówienia, pod wskazany przez Zamawiającego adres stanowi podstawę dla domagania się przez Sprzedawcę zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy, w tym na drodze prawnej.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Zamawiającego błędnych Danych, w szczególności adresu dostawy.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający jest uprawniony do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z poniższych sposobów:

a) drogą mailową na adres elektroniczny reklamacje@hyzop.pl,

b) drogą listowną na adres Sprzedawcy: Skrytka pocztowa 10, 28 – 366 Małogoszcz,

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 513133101.

 1. Reklamacje dotyczące stanu jakościowego oraz ilościowego dostarczanego Towaru powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania Towaru, ze względu na ryzyko jego szybkiego zepsucia lub nieodwracalnego uszkodzenia.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które:

a) złożone są przez Zamawiającego na odpowiedni adres/numer telefonu,

b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Zamawiający oczekuje od Sprzedawcy,

c) dostarczone są do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),

d) zawierają aktualne dane Zamawiającego.

 1. Do reklamacji z tytułu niezgodności Towaru z umową Zamawiający powinien dołączyć dokumentację fotograficzną, ilustrującą w sposób wyraźny przyczynę reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu uiszczoną przez niego Cenę wraz z Kosztami dostawy.
 4. Zwrócony Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający.
 5. Za niezgodność towaru z umową nie uważa się nieistotnych zmian w wyglądzie Towaru, wynikających z jego właściwości, w szczególności takich jak drobne uszkodzenia liści powstałe w wyniku zabezpieczenia Towaru do transportu, jeżeli nie wpływa to na ogólną estetykę Towaru.

§ 8

Prawo odstąpienia

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż Towary oferowane przez sprzedawcę w Sklepie ze względu na ich właściwość mogą ulegać szybkiemu zepsuciu, wobec czego Zamawiającym – konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta - Dz. U. z 2014 r., Nr poz. 827: "Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.)

§ 9

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Zamawiającego szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru wynikające z niewłaściwej jego pielęgnacji dokonywanej przez Kupującego oraz powstałe w wyniku działania zewnętrznych czynników, takich jak warunki pogodowe, wilgotność, szkodniki, zwierzęta.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.hyzop.pl w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

© Copyright 2012 by hyzop.pl. All rights reserved.

Projekt graficzny: Mass Internet

Sklep internetowy Shoper.pl